21 de maig 2008

Demà dijous Ple de l'Ajuntament del Vendrell


Tal com us vam dir sempre que ens enterem amb suficient temps us comunicarem els dies en que es celebri Ple de l'Ajuntament del Vendrell i així facilitar que la gent hi pugui assistir i dir la seva opinió. El proper Ple serà demà dijous 22 de maig a les 19 h a la Casa Consistorial i l'ordre del dia serà el següent:

1- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

2- Assabentament de decrets dictats per l'alcaldia.

3- Proposta d'aprovació provisional del Pla Especial urbanístic "Pla Especial canvi d'adjudicació d'usos a l'illa situada al sector 11 "Tancat del Galan", delimitada pels carrers Barcelonès, Occitània, Ribera d'Ebre i avinguda Tancat de la Plana.

4- Proposta de substitució de vocals de les Juntes dels Patronats Municipals Hospital-Asil, Promoció Econòmica i Esports.

5- Proposta de rectificació de l'acord de Ple de 14 de febrer de 2008, pel qual s'aprova el Pla d'Obres i d'Inversions referent a les xarxes d'aigua potable i de sanejament de municipi.

6- Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la constitució i dels Estatuts de la Societat Mercantil El Vendrell Serveis Integrals, SLM.

7- Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 25 de febrer de 2008, relatiu a l'aprovació del pla d'usos de la temporada d'estiu d'enguany.

8- Proposta d'aprovació inicial de la creació i la constitució del "Consorci de Viles Termals de Catalunya i els seus Estatuts".

9- Proposta d'aprovació inicial de la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès.

10- Proposta per nomenar la nova escola de primària de Coma-ruga.

11- Proposta per subsanar l'error de fet respecte a l'expedient de modificació de crèdits 1P/2008 i ratificar l'acord adoptat en la sessió de data de 14 de febrer de 2008.

12- Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 12 de maig de 2008, per la formalització de crèdit amb Deixa Sabadell, SA.

13- Proposta d'imposició i ordenació de Contribucions Especials per l'execució d'obres de millora de trams del carrer de la Riba de Sant Vicenç de Calders.

14- Proposta d'imposició i ordenació de Contribucions Especials per l'execució d'obres de millora del carrer Nou de Sant Vicenç de Caldres.

15- Moció presentada per tots els grups municipals per incrementar els recursos als centres educatius.

16- Moció presentada per tots els grups municipals per declarar la Sardana com a Dansa Nacional de Catalunya.

17- Moció presentada per tots els grups municipals de suport a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la UNESCO.

18- Moció presentada per Alternativa Vendrellenca per l'adhesió a la campanya "A taula, en català" de la Plataforma per la Llengua.

19- Proposta presentada pel grup municipal de PSC de retorn al Vendrell de la màscara púnica de l'assentament ibèric de Mas d'en Gual.

20- Proposta presentada pel grup municipal de PSC d'instal·lació a la rotonda de Sant Salvador d'un element identificatiu de la seva antiga activitat d'embarcador de vi i aiguardent.

21- Proposta presentada pel grup municipal de PSC per què s'adoptin les mesures necessàries per tal d'elevar el pas de vianants soterrat de la via del tren a l'entrada nord del Vendrell.

22- Proposta presentada pel grup municipal de PxC d'instal·lació d'una planta municipal trituradora de residus vegetals de poda per al reciclatge i posterior compostatge.

23- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre actuacions en relació a les obres previstes de la carretera de Valls fins al Vendrell C-51.

24- Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre actuacions en relació a la situació de presó que viu el jove terrassenc Francesc Argemí "Franki".

25- Precs i preguntes.

Com cada Ple Alternativa Vendrellenca assistirà al Ple i posteriorment realitzarem una valoració del mateix.